Feed
Posts
Comentarios

Amazonia peruana:

El Poble Achuar protagonitza una nova victòria

front a l’explotació petroliera del seu territori.

El líder achuar Kukush Wasum, ens explicava arrel de la seva participació a la Mostra de Cinema Indígena de Barcelona el passat novembre 2011, la lluita incansable del poble Achuar per a defensar el seu territori, llar del seu futur. El documental “La travesía de Chumpi”, de Fernando Valdivia, ens mostrava amb vitalitat la cultura achuar i la bellesa del seu territori.

Els darrers anys, les energies d’aquest poble han anat encaminades a capgirar la situació que l’empresa canadenca petroliera Talisman Energy (TLM) els hi volia imposar, per sobre dels drets que tenen reconeguts internacionalment.

L’empresa va anunciar el passat 13 de setembre la seva decisió de cessar les activitats d’exploració petroliera a l’Amazònia peruana i la seva sortida del país després de la finalització de les operacions comercials en curs.

Talisman és la cinquena companyia petroliera que es retira de la concessió petroliera anomenada Bloc 64, que ocupa la totalitat del territori achuar del riu Pastaza (amazonia peruana septentrional). Té activitat al Perú des de 2004 i ha estat focus d’atenció de nombrosos grups de drets humans i de defensa dels drets dels Pobles Indígenes i mediambientals, ja que opera sense el consentiment del poble achuar.

Segons informa Gregor McLennan, d’Amazon Watch “Talisman ha hagut de fer front al que els achuar els va dir quan es va invertir per primera vegada en el Lot 64: “L’empresa no pot perforar sense el consentiment del poble achuar”. La sortida de Talisman envia un missatge clar a la indústria petroliera: trepitjar els drets indígenes a la pressa per explotar les reserves petrolieres marginals a la selva amazònica no és una opció”.

D’altra banda, el president de la Federació Nacional Achuar del Perú (FENAP), Peas Peas Ayui, expressava: “Hem lluitat llarg i dur contra la perforació de Talisman al nostre territori a causa dels impactes ambientals i socials negatius que hem vist que l’extracció de petroli provoca a tot el món”. “Ara que Talisman se’n va, podrem centrar-nos en assolir la nostra pròpia visió de desenvolupament i deixar un territori sa per a les generacions futures”.

Malgrat l’afirmació de Talisman d’aconseguir el suport local de les comunitats i la signatura d’acords de bon veïnatge amb 66 comunitats riu avall de les seves operacions, l’empresa mai va tenir el consentiment de la majoria de les comunitats que viuen al Bloc 64.

“Nosaltres som els propietaris i els pobles originaris d’aquesta terra”, expressa Peas Peas Ayui. “Cap persona o empresa aliena pot entrar al nostre territori per la força, sense consulta i sense preguntar. Hem estat lluitant contra l’explotació petroliera al nostre país des de fa 17 anys i mantenim la mateixa visió de protegir el nostre territori i els recursos per a les generacions futures. Aquest és un missatge clar a tots la indústria del petroli, la mineria i la fusta: mai oferirem la nostra riquesa natural perquè puguin extreure els nostres recursos i contaminar la nostra terra “.

El bloc 64 és només un dels nombrosos esforços per extreure petroli de les capçaleres de l’Amazonia al nord del Perú i sud de l’Equador, on habiten diversos pobles indígenes, entre ells pobles en situació d’aïllament voluntari. L’Anglo-francesa Perenco ha rebut recentment una llicència de producció per operar al Bloc 67 al Perú malgrat una demanda legal en contra per la perforació en territori de pobles aïllats. El mateix ha succeït amb l’espanyola Repsol al Bloc 39; cas que ha estat demandat davant la Comissió Interamericana de Drets Humans. ConocoPhilliips s’ha enfrontat a protestes massives a Iquitos, Perú, pels seus plans de perforar pous en una àrea protegida a la conca del riu Nanay a l’est del Bloc 64. A l’Equador, el govern preveu subhastar nous blocs de petroli a la frontera amb Perú malgrat una forta oposició indígena.

Mentrestant, la comunitat Kichwa de Sarayaku, guanyà recentment el cas portat a la Cort Interamericana de Drets Humans contra el Govern d’Equador per a la signatura d’un contracte petrolier sense el seu consentiment ni consulta.

 Article basat en la notícia d’Amazon Watch.

Amazonía peruana:

El Pueblo Achuar protagoniza una nueva victoria

frente a la explotación petrolera de su territorio.

El líder achuar Kukush Wasum, nos explicaba a raíz de su participación en la Muestra de Cine Indígena de Barcelona el pasado noviembre de 2011, la lucha incansable del pueblo Achuar para defender su territorio, hogar de su futuro. El documental “La travesía de Chumpi”, de Fernando Valdivia, nos mostraba con vitalidad la cultura achuar y la belleza de su territorio.

En los últimos años, las energías de este pueblo han ido encaminadas a cambiar la situación que la empresa canadiense petrolera Talisman Energy (TLM) les quería imponer, por encima de los derechos que tienen reconocidos internacionalmente.

La empresa anunció el pasado 13 de septiembre su decisión de cesar las actividades de exploración petrolera en la Amazonía peruana y su salida del país tras la finalización de las operaciones comerciales en curso.

Talisman es la quinta compañía petrolera que se retira de la concesión petrolera denominada Bloque 64, que ocupa la totalidad del territorio achuar del río Pastaza (amazonía peruana septentrional). Tiene actividad en Perú desde 2004 y ha sido foco de atención de numerosos grupos de derechos humanos y de defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y medioambientales, ya que opera sin el consentimiento del pueblo achuar.

Según informa Gregor McLennan, de Amazon Watch “Talisman ha tenido que hacer frente a lo que los achuar les dijo cuando se invirtió por primera vez en el Lote 64: “La empresa no puede perforar sin el consentimiento del pueblo achuar”. La salida de Talisman envía un mensaje claro a la industria petrolera: pisar los derechos indígenas en la prisa por explotar las reservas petroleras marginales en la selva amazónica no es una opción”.

Por otra parte, el presidente de la Federación Nacional Achuar del Perú (FENAP), Peas Peas Ayui, expresaba: “Hemos luchado largo y duro contra la perforación de Talisman en nuestro territorio debido a los impactos ambientales y sociales negativos que hemos visto que la extracción de petróleo provoca en todo el mundo”. “Ahora que Talisman se va, podremos centrarnos en lograr nuestra propia visión de desarrollo y dejar un territorio sano para las generaciones futuras”.

A pesar de la afirmación de Talisman de conseguir el apoyo local de las comunidades y la firma de acuerdos de buena vecindad con 66 comunidades río abajo de sus operaciones, la empresa nunca tuvo el consentimiento de la mayoría de las comunidades que viven en el Bloque 64.

“Nosotros somos los propietarios y los pueblos originarios de esta tierra”, expresa Peas Peas Ayui. “Ninguna persona o empresa ajena puede entrar en nuestro territorio por la fuerza, sin consulta y sin preguntar. Hemos estado luchando contra la explotación petrolera en nuestro país desde hace 17 años y mantenemos la misma visión de proteger nuestro territorio y los recursos para las generaciones futuras. Este es un mensaje claro a toda la industria del petróleo, la minería y la madera: nunca ofreceremos nuestra riqueza natural para que puedan extraer nuestros recursos y contaminar nuestra tierra”.

El bloque 64 es sólo uno de los numerosos esfuerzos para extraer petróleo de las cabeceras de la Amazonia en el norte del Perú y sur de Ecuador, donde habitan varios pueblos indígenas, entre ellos pueblos en situación de aislamiento voluntario. El Anglo-francesa Perenco ha recibido recientemente una licencia de producción para operar el Bloque 67 en Perú pese a una demanda legal en contra por la perforación en territorio de pueblos aislados. Lo mismo ha sucedido con la española Repsol en el Bloque 39; caso que ha sido demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ConocoPhilliips ha enfrentado protestas masivas en Iquitos, Perú, por sus planes de perforar pozos en un área protegida en la cuenca del río Nanayo al este del Bloque 64. En Ecuador, el gobierno prevé subastar nuevos bloques de petróleo en la frontera con Perú a pesar de una fuerte oposición indígena.

Mientras tanto, la comunidad Kichwa de Sarayaku, ganó recientemente el caso llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Gobierno de Ecuador para la firma de un contrato petrolero sin su consentimiento ni consulta.

Artículo basado en la noticia de Amazon Watch.

La decisió de dedicar aquest any a la comunicació indígena es va prendre durant la I Cimera Continental Indígena, que es va celebrar el 2010, on es demandà als governs nacionals i a organismes internacionals que incloguin aquesta commemoració a les seves agendes polítiques i de pressupostos. Durant aquest any es duran a terme diversos fòrums i tallers per visualitzar la problemàtica dels pobles originaris en el tema de la comunicació.

Això significa en primer terme, reconèixer en el marc de les lleis nacionals el dret dels pobles indígenes a la comunicació i a la informació. Excepte Bolívia que en la seva nova reforma legislativa va concedir als pobles indígenes d’aquest país el 14% de l’espectre radioelèctric i la llei de mitjans audiovisuals a l’Argentina, o els avenços a l’Equador, la resta dels països del que avui coneixem com Amèrica, manca de legislació per al reconeixement d’aquest dret.

Cal visibilitzar en el context dels diferents països del continent Abya Yala, no solament la poca atenció que s’atorga al respecte dels drets dels pobles indígenes, drets fonamentals sobre el territori, la consulta prèvia per a l’explotació dels recursos naturals com l’aigua, boscos, construcció de preses, atorgament de concessions mineres, etc., i de forma molt específica el dret a la comunicació i a la informació, sinó la importància mateixa de la comunicació indígena.

Els mitjans indígenes han d’esdevenir una eina per difondre problemes, violació de drets i atropellaments als pobles indígenes, però també per afavorir la comunicació entre pobles sobre projectes i programes de vida reeixits, sostenibles, i cuidadors del medi. Es necessita convertir la comunicació de mort en comunicació de vida. Aquest és un dels reptes i a això es dedicaran els esforços, la creativitat i la capacitat dels comunicadors indígenes.

S’ha d’avançar en l’enfortiment de la comunicació indígena en cadascuna de les regions. Avançar  pas a pas, donant suport, construint i enfortint el talent humà, les produccions en els seus diferents gèneres. Tractar d’avançar en la formació de comunicadors indígenes per potenciar les seves capacitats de treball.


FONT: Servicios de Comunicación Intercultural Servindi

La decisión de dedicar este año a la comunicación indígena se tomó durante la I Cumbre Continental Indígena, que se celebró en 2010, de tal manera que se demandó a los gobiernos nacionales y a organismos internacionales que incluyan esta conmemoración en sus agendas políticas y presupuestales. Durante este año se llevarán a cabo diversos foros y talleres para visualizar la problemática de los pueblos originarios en el tema de la comunicación.

Esto significa en primer término, reconocer en el marco de las leyes nacionales el derecho de los pueblos indígenas a la comunicación y a la información. Excepto Bolivia que en su nueva reforma legislativa concedió a los pueblos indígenas de ese país el 14% del espectro radioeléctrico y la ley de medios audiovisuales en Argentina, o los avances en Ecuador, el resto de los países de lo hoy conocido como América, es de una falta de legislación para el reconocimiento de este derecho.

Se necesita visibilizar en el contexto de los diferentes países del continente Abya Yala, no solamente la poca atención que se otorga al respeto de los derechos de los pueblos indígenas, derechos fundamentales sobre el territorio, la consulta previa para la explotación de los recursos naturales como el agua, bosques, construcción de presas, otorgamiento de concesiones mineras, etc., y de forma muy específica el derecho a la comunicación y a la información, sino la importancia misma de la comunicación indígena.

Los medios indígenas tienen que convertirse en una herramienta para difundir problemas, violación de derechos y atropellos a los pueblos indígenas, pero también para la comunicación entre pueblos sobre proyectos y programas de vida exitosos, sustentables, y cuidadores del medio. Necesitamos convertir la comunicación de muerte en comunicación de vida. Este es uno de los retos y a ello dse dedicará esfuerzos,  creatividad y la capacidad de los comunicadores indígenas.

Se debe avanzar en el fortalecimiento de la comunicación indígena en cada una de las regiones. Avanzar paso a paso, apoyando construyendo y fortalecimiento del talento humano, las producciones en sus diferentes géneros. También tratar de avanzar en la formación de comunicadores indígenas para potenciar las capacidades de trabajo.


FUENTE: Servicios de Comunicación Intercultural Servindi

Del 7 al 18 de maig de 2012 s’ha celebrat a la seu de les Nacions Unides de Nova York el Fòrum Permanent per a les Qüestions Indígenes.

El tema especial d’aquesta edició ha estat: La doctrina del descobriment: la seva repercussió duradora en els pobles indígenes i el dret a rebre reparació per conquestes del passat (articles 28 i 37 de la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes) “.

Durant aquesta edició s’ha fet també un acte commemoratiu del 5è aniversari de l’aprovació de la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes, i s’ha analitzat el seu estat d’aplicació actual.


Ressaltem la intervenció de Saül Vicente Vásquez, membre del Fòrum Permanent de les Nacions Unides per a les Qüestions Indígenes, en relació al dret a la comunicació dels Pobles Indígenes, en la que a més de denunciar la situació en la que treballen els comunicadors i comunicadores indígenes al continent Americà, demana al sistema de Nacions Unides suports explícits a l’any declarat com Any Internacional de la comunicació indígena.

“Moltes gràcies Sra Presidenta:

Vull aprofitar l’oportunitat per reconèixer la presència del president del Mecanisme d’Experts, del representant del Fons Voluntari i del Relator Especial i agrair l’oportunitat per dialogar de manera conjunta.

Presidenta:

En ocasió d’abordar el tema 4 de Drets humans i en el marc del cinquè aniversari de la Declaració de Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes, vull unir la meva veu a tots aquells que realitzen els esforços per a l’efectiva aplicació de la Declaració en els nivells nacionals. Així mateix reconèixer els treballs de les diferents agències de les Nacions Unides pels seus esforços per impulsar l’aplicació de la Declaració.

No obstant això, l’aplicació de la Declaració requereix més esforç en la seva difusió, de tal manera que els Pobles tinguin el ple coneixement dels Drets continguts en aquesta, doncs drets que no es coneixen, són drets que no existeixen. Un sector dels Pobles Indígenes, realitza aquest esforç, això són els comunicadors indígenes del Abya Yala, Amèrica Llatina.

Els comunicadors indígenes, han vist violats els seus drets, han estat perseguits últimament, primer per fer callar les seves ràdios comunitàries, ara els comunicadors pateixen persecució i mort quan exerceixen les seves funcions.

Només l’any 2012: 21 comunicadors indígenes han estat assassinats i un desaparegut. 8 a Mèxic, 6 al Brasil, 3 a Hondures, 1 a Colòmbia i 1 desaparegut; 1 a Argentina, 1 a Bolívia.

La llibertat d’expressió és violada, particularment la veu indígena que sustenta la seva comunicació en la vida, cosmovisió, identitat, valors, cultura, llengües originàries i aspiracions dels Pobles Indígenes.

L’article 16 de la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes expressa que els Pobles tenen dret a establir els seus propis mitjans d’informació, en els seus propis idiomes i a accedir a tots els mitjans d’informació no indígenes sense discriminació. No obstant això les lleis normatives de molts països encara no reconeixen plenament el que estableix l’article 16, de manera que es limita el dret dels Pobles.

En aquest sentit, potser el Fòrum Permanent voldria donar suport a la resolució de la Primera Cimera Continental de Comunicació Indígena de Abya Yala de 2010, en què van resoldre considerar l’any 2012 com l’any internacional de comunicació indígena.

Que el Fòrum Permanent consideri recomanar als Estats garantir el dret a la comunicació i informació dels Pobles Indígenes, la seguretat per a periodistes indígenes i es digui a frenar l’agressió de què són objecte les i els comunicadors indígenes.

Que el Fòrum Permanent consideri recomanar a la instància de comunicació de les UN donin suport a la realització de la Segona Cimera Continental de la Comunicació Indígena de Abya Yala a realitzar-se a Oaxaca, Mèxic l’any 2013.

Finalment Presidenta: Potser el Fòrum Permanent consideri participar en aquesta Cimera. Així mateix, convido al Relator Especial consideri la possibilitat de participar en aquesta Segona Cobreix Continental de Comunicadors Indígenes.

Moltes gràcies. ”

FONT: Observatori del Dret a la Comunicació dels Pobles Indígenes i ONU. Fòrum Permanent per a les Qüestions Indígenes.

Del 7 al 18 de mayo de 2012 se ha celebrado en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

El tema especial de esta edición va ser La doctrina del descubrimiento: su repercusión duradera en los pueblos indígenas y el derecho a recibir reparación por conquistas del pasado (artículos 28 y 37 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas).

Durante esta edición se hizo también un acto conmemorativo del 5º aniversario de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y se analizó su estado de aplicación actual.

Resaltamos la intervención de Saül Vicente Vásquez, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en relación al derecho a la comunicación de los Pueblos Indígenas, en la que denunció la situación en la que trebajan los comunicadores y comunicadoras indígenas al continente Americano, solicita al sistema de Naciones Unidas apoyos explícitos al año declarado como Año Internacional de la comunicación indígena.

“ Muchas gracias Sra. Presidenta:

Quiero aprovechar la oportunidad para reconocer la presencia del presidente del Mecanismo de Expertos, del representante del Fondo Voluntario y del Relator Especial y agradecer la oportunidad para dialogar de manera conjunta.

Sra. Presidenta:

En ocasión de abordar el tema 4 de Derechos humanos y en el marco del quinto aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quiero unir mi voz a todos aquéllos que realizan los esfuerzos para la efectiva aplicación de la Declaración en los niveles nacionales. Así mismo reconocer los trabajos de las diferentes agencias de las Naciones Unidas por sus esfuerzos para impulsar la aplicación de la Declaración.

Sin embargo, la aplicación de la Declaración requiere de mayores esfuerzos en su difusión, de tal manera que los Pueblos tengan el pleno conocimiento de los Derechos contenidos en la misma, pues derechos que no se conocen, son derechos que no existen. Un sector de los Pueblos Indígenas, viene realizando ese esfuerzo, esto son los Comunicadores indígenas del Abya Yala, América Latina.

Infortunadamente, los comunicadores indígenas, han visto violados sus derechos, han sido perseguidos últimamente, primero para acallar sus radios comunitarias, ahora los comunicadores sufren persecución y muerte cuando desempeñan sus funciones.

Tan sólo en el año 2012: 21 comunicadores indígenas han sido asesinados y uno desaparecido. 8 en México; 6 en Brasil; 3 en Honduras; 1 en Colombia y 1 desaparecido; 1 en Argentina; 1 en Bolivia.

La libertad de expresión es violada, particularmente la voz indígena que sustenta su comunicación en la vida, cosmovisión, identidad, valores, cultura, lenguas originarias y aspiraciones de los Pueblos Indígenas.

El artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas expresa que los Pueblos tienen derecho a establecer sus propios medios de información, en sus propios idiomas y a acceder a todos los medios de información no indígenas sin discriminación. Sin embargo las leyes normativas de muchos países aún no reconocen plenamente lo que establece el artículo 16, por lo que se limita el derecho de los Pueblos.

En tal sentido, quizás el Foro Permanente quisiera respaldar la resolución de la Primera Cumbre Continental de Comunicación Indígena de Abya Yala de 2010, en la que resolvieron considerar el año 2012 como el año internacional de comunicación indígena.

Que el Foro Permanente considere recomendar a los Estados garantizar el derecho a la comunicación e información de los Pueblos Indígenas, la seguridad para periodistas indígenas y se llame a frenar la agresión de que son objeto las y los comunicadores indígenas.

Que el Foro Permanente considere recomendar a la instancia de comunicación de las UN se apoye la realización de la Segunda Cumbre Continental de la Comunicación Indígena de Abya Yala a realizarse en Oaxaca, México en el año 2013.

Finalmente Sra. Presidenta: Quizás el Foro Permanente considere participar en esta Cumbre. Así mismo, invito al Relator Especial considere la posibilidad de participar en esta Segunda Cubre Continental de Comunicadores Indígenas.

Muchas gracias. “

FUENTE: Observatorio del Derecho a la Comunicación de los Pueblos Indígenas y ONU. Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas.

La Berlinale apostarà pel cinema indígena amb una secció especial en la seva pròxima edició, que se celebrarà del 7 al 17 de febrer de 2013, ha anunciat avui l’organització del Festival Internacional de Cinema de Berlín.
“Volem fer visible el significat del cinema indígena per l’art cinematogràfic i sobretot pels pobles indígenes”, va assenyalar el director del certamen, Dieter Kosslick, en un comunicat, en referir-se a la secció especial que portarà per títol “Native: un viatge pel cinema indígena “.
Així mateix, va expressar la seva satisfacció que la Berlinale llanci aquesta iniciativa i que “Native pugui mostrar el seu gran potencial en el pròxim festival”.

 

El programa d’aquesta secció especial, dedicada a les històries dels pobles indígenes de tot el món en format cel·luloide, inclourà cintes de ficció, documentals i curtmetratges que mostraran les fites de la creació cinematogràfica indígena.
El “Haus der Berliner Festspiele” acollirà la projecció de les cintes d’aquesta secció, conduïda per nombrosos experts de procedència indígena, així com debats i altres esdeveniments relacionats amb aquesta temàtica.
També les diverses seccions de la 63 ª edició de la Berlinale inclouran pel·lícules indígenes en els seus respectius programes.
Segons l’organització del festival, “Native” permetrà familiaritzar un públic internacional amb els temes i formes d’expressió del cinema indígena.
“Amb això, la Berlinale vol expressar la seva estima pel llegat fílmic indígena i enaltir la seva rellevància artística, econòmica i política més enllà de fronteres tribals i nacionals”, subratlla el comunicat.

FONT: Observatori del Dret a la Comunicació dels Pobles IndígenesLa Berlinale apostará por el cine indígena con una sección especial en su próxima edición, que se celebrará del 7 al 17 de febrero de 2013, anunció hoy la organización del Festival Internacional de Cine de Berlín.

“Queremos hacer visible el significado del cine indígena para el arte cinematográfico y sobre todo para los pueblos indígenas“, señaló el director del certamen, Dieter Kosslick, en un comunicado, al referirse a la sección especial que llevará por título “Native: un viaje por el cine indígena“.

Asimismo, expresó su satisfacción de que la Berlinale lance esta iniciativa y de que “Native pueda mostrar su gran potencial en el próximo festival”.

El programa de esta sección especial, dedicada a las historias de los pueblos indígenas de todo el mundo en formato celuloide, incluirá cintas de ficción, documentales y cortometrajes que mostraran los hitos de la creación cinematográfica indígena.

El “Haus der Berliner Festspiele” acogerá la proyección de las cintas de esta sección, conducida por numerosos expertos de procedencia indígena, así como debates y otros eventos relacionados con esta temática.

También las diversas secciones de la 63ª edición de la Berlinale incluirán películas indígenas en sus respectivos programas.

Según la organización del festival, “Native” permitirá familiarizar a un público internacional con los temas y formas de expresión del cine indígena.

“Con ello, la Berlinale quiere expresar su estima por el legado fílmico indígena y ensalzar su relevancia artística, económica y política más allá de fronteras tribales y nacionales”, subraya el comunicado.

FUENTE: Observatorio del Derecho a la Comunicación de los Pueblos Indígenas

El oro o la Vida“, pel·lícula d’Álvaro Revenga sobre els processos de consulta comunitària per frenar l’expansió minera a Amèrica Central, o més concretament a les terres maies de Guatemala, va ser la gran guanyadora de la sisena edició del festival Premi Anaconda “La Imatge de Tots Pobles “. Aquesta iniciativa va reconèixer el dissabte 31 de març a Lima (Perú), al cinema indígena i afrodescendent de l’Amazònia, el Chaco i els Boscos Tropicals d’Amèrica Llatina i El Carib.
La pel·lícula “La Travesía de Chumpi” del peruà Fernando Valdivia es va endur el premi en la Categoria Documental. Aquest film va ser projectat amb un gran èxit de públic a la V Mostra de Cinema Indígena de Barcelona 2011.
El Oro o la Vida”, película de Álvaro Revenga sobre los procesos de consulta comunitaria para frenar la expansión minera en Centroamérica, o más concretamente en las tierras mayas de Guatemala fue la gran ganadora de la sexta edición del festival Premio Anaconda “La Imagen de Todos los Pueblos”. Esta iniciativa reconoció el sábado 31 de marzo en Lima (Perú), al cine indígena y afrodescendiente de la Amazonía, el Chaco y los Bosques Tropicales de América Latina y El Caribe. La película “La Travesía de Chumpi” del peruano Fernando Valdivia se llevó el premio en la Categoría Documental. Este film fue proyectado con un gran éxito de público en la V Muestra de Cine Indígena de Barcelona 2011.

Continue leyendo »

Ben aviat ens seran desvelades les premiacions de les pel·lícules participants de l’edició 2011 del Premi Anaconda. Entre el 29 i el 31 de març tindrà lloc a Lima (Perú) la mostra de cinema indígena que exhibirà els treballs presentats i culminarà amb la cerimònia de premiació.

Alguns dels treballs que s’hi presentaran formaran part de la VI Mostra de Cinema Indígena de Barcelona que es celebrarà durant la tardor del 2012, mentre que d’altres ja van ser exhibides en la mostra anterior, com és el cas de “La Travesía de Chumpi”, ferma candidata a guanyar el Premi Anaconda.

alterNativa ha format part del Jurat Internacional, que juntament amb els jurats comunitaris decideix les premiacions en les diferents categories.Pronto nos serán desveladas las Premiación de las películas participantes de la edición 2011 del Premio Anaconda. Entre el 29 y el 31 de marzo tendrá lugar en Lima (Perú) la muestra de cine indígena que exhibirá los trabajos presentados y culminará con la ceremonia de premiación.

Algunos de los trabajos que se presentarán formarán parte de la VI Muestra de Cine Indígena de Barcelona que se celebrará durante el otoño del 2012, mientras que otros ya fueron exhibidas en la muestra anterior, como es el caso de “La Travesía de Chumpi “, firme candidata a ganar el Premio Anaconda.

alterNativa ha formado parte del Jurado Internacional, que junto con los jurados comunitarios decide las premiaciones en las diferentes categorías. Continue leyendo »

Afiche Anaconda 2012

El Premi Anaconda 2012 va tancar el seu període de recepció d’obres al desembre del 2011 i actualment està en fase de valoració de les produccions per la propera premiació que tindrà lloc a Lima (Perú) del 28 al 31 de març.

alterNativa, en el marc de la seva trajectòria en l’àmbit de la comunicació dels pobles indígenes, ha estat convidada a formar part del Jurat Internacional. Actualment, estem visionant i valorant un conjunt de 27 treballs (documentals, docu-ficció, animació, etc.), alguns dels quals es podran veure a Barcelona en la propera MOSTRA DE CINEMA INDÍGENA DE BARCELONA 2012, prevista per la tardor.

Per més informació sobre el Premi Anaconda, clica aquí.

Afiche Anaconda 2012

El Premio Anaconda 2012 cerró el periodo de recepción de obras en diciembre 2011 y actualmente está en fase de valoración de las producciones para la sesión de premiación que tendrá lugar en Lima (Perú) del 28 al 31 de marzo.

alterNativa, en el marco de su trayectoria en comunicació de los pueblos indígenas, ha sido invitada a formar parte del Jurado Internacional. Actualmente, estamos visionando y valorando un conjunto de 27 trabajos (documentales, docu-ficción, animación, etc.), algunos de los cuales se podrán ver en Barcelona en la próxima MUESTRA DE CINE INDÍGENA DE BARCELONA 2012, prevista para este otoño.

Para más información sobre el Premio Anaconda, clica aquí.

La Terra és NostraLa Tierra es Nuestra

Pobles indígenes: Diversos de Bolívia, Equador i Estat Espanyol

País producció: Espanya

Any: 2009

Duració: 4 minuts

Gènere: Documental

Producció: Carlos Álvarez Zambelli

Só: Daniel Botta

 
  • Premi: Menció Especial per la seva creativitat en la construcció d’un misatge que busca provocar la reflexió a la consciència de l’univers urbà independent al seu país-nació.

 

Sinopsis: En una ciutat qualsevol del nord, a una sèrie de personatges se’ls transforma el seu món quotidià per uns segons per revelar el que està succeint a l’altra banda del món. Un excel·lent documental per tal de reflexionar sobre la contribució particular de cadascú al context d’injustícia social global i reflexionar sobre nous llaços de solidaritat.

Pueblos Indígenas: Diversos de Bolívia, Equador y Estado Español

País de producción: España

Año: 2009

Duración: 4 minutos

Género: Documental

Producción: Carlos álvarez Zambelli

Sonido: Daniel Botta

  • Premio: Mención especial por su creatividad en la construcción de un mensaje que busca provocar reflexión a la consciencia del universo urbano independiente a su país-nación.

 

Sinopsis: En una ciudad cualquiera del norte, a una serie de personajes se les transforma su mundo cotidiano por unos segundos para revelar lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Un excelente documental para reflexionar sobre la contribución particular de cada uno al contexto de injusticia social global y reflexionar sobre nuevos lazos de solidaridad. Continue leyendo »

El rap del condonEl rap del condon

Pobles Indígenes: Maias kaqchiquels i Maias tzutujils

País de producció: Guatemala

Any: 2010

Direcció: La Lupa i Luces escondidas

Sinopsis:  A través d’un taller de vídeo participatiu facilitat per La Lupa, el grup de joves de San Pablo, San Marcos i Santa Cruz La Laguna de Sololà,  Luces Escondidas va realitzar el videoclip d’aquest rap que promou amb humor l’ús del preservatiu. 

 

Pueblos Indígenas: Mayas kaqchiquels y Mayas tzutujils

País de producción: Guatemala

Año: 2010

Dirección: La Lupa y Luces escondidas

Sinopsis:  A través de un taller de vídeo participativo facilitado por La Lupa, el grupo de jovenes de San Pablo, San Marcos y Santa Cruz La Laguna de Sololà y  Luces Escondidas  realitzó el videoclip de este rap que promueve com humor el uso del preservativo. Continue leyendo »

La Travesia de ChumpiLa Travesia de Chumpi

Títol:   La Travesía del Chumpi

Pobles indígenes: Comunitat Achuar de la Conca del Riu Pastaza

País producció:  Perú

Any:  2008

Duració: 47 minuts

Gènere: Documental

Realització: Fernando Valdivia

Producció:  Aliya Ryan, Tania Medina i Gregor McLennan

Guió: Fernando Valdivia i Héctor Gálvez

Fotografia o Càmera: Alex Giraldo i Percy Pacco

Só: Angel Mozombite i Alvaro Zavala

Edició:  Gustavo Sánchez, Carlos Marín i Fernando Valdivia

Sinopsis: Un film que representa un viatge al món natural i espiritual d’un poble indígena, els Achuar de la Conca del riu Pastaza, habitants d’unes de les selves més pures a l’amazònia, un paradís natural en perill degut a les concessions de l’Estat a empreses petrolieres. La Travesia del Chumpi, ens mostra la història del vell Irar qui guia al seu net Chumpi, juntament amb un grup de la comunitat, en una expedició creuant rius i boscos per tal de revelar al món per primera vegada l’existència de La Tuna, el principal santuari del poble Achuar, en perill per les concessions.

Título: La Travesía del Chumpi

Pueblos Indígenas:  Comunidad Achuar de la Cuenca del Rio Pastaza

País de producción: Perú

Año: 2008

Duración: 47 minutos

Género: Documental

Realización: Fernando Valdivia

Producción: Aliya Ryan, Tania Medina i Gregor McLennan

Guión: Fernando Valdivia y Héctor Gálvez

Fotografía y cámara: Alex Giraldo y Percy Pacco

Sonido: Angel Mozombite y Alvaro Zavala

Edición: Gustavo Sánchez, Carlos Marín y Fernando Valdivia

Sinopsis: Un filme que representa un viaje al mundo natural y espiritual de un pueblo indígena, los Achuar de la Cuenca del río Pastaza, habitantes de una de las selvas más puras en la amazonía, un paraíso natural en peligro debido a las concesiones del Estado a empresas petroleras. La Travesia del Chumpi, nos muestra la historia del viejo Irar quien guía a su nieto Chumpi, junto con un grupo de la comunidad, en una expedición cruzando ríos y bosques para revelar al mundo por primera vez la existencia de La Tuna, el principal santuario del pueblo Achuar, en peligro por las concesiones.  Continue leyendo »

« Newer Posts - Older Posts »